ཤམ་བྷ་ལའི་འཆད་ཁྲིད།  གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ལམ་བུ་དེ་བདམས་དགོས་དོན་ཅི།
རླབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་པ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་མོ།
ཚེ་མགོན། གྱེར་འདོན་གླེང་བ།
གེ་སར་སྒྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར།  ཁག་དང་པོ།
ལ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གླེང་བ།
ལ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་སྐོར་གླེང་བ།
དམངས་ཁྲོད་རིག་གནས་ལས་དམར་པོའི་ཁམས་ཀྱི་ཉག་རོང་། སྨད།
དམངས་ཁྲོད་རིག་གནས་ལས་དམར་པོའི་ཁམས་ཀྱི་ཉག་རོང་། སྨད།
རྐང་པ་སྦངས་པའི་ཕན་ནུས།
རྐང་པ་སྦངས་པའི་ཕན་ནུས།
དཔེ་ཁྲིད། དེ་བས་མང་།
བགྲོ་གླེང་། དེ་བས་མང་།
བཀའ་སློབ། དེ་བས་མང་།
བཅར་འདྲི། དེ་བས་མང་།