དུས་རབས་གསར་བའི་སྐད་ཡིག་བྱ་བ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐོར་འདེགས་སུ་གཏོང་བའི་བསམ་འཆར།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་གོ་དོན་གསལ་འགྲེལ།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་གོ་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་མི་རིགས་ས་ཁུལ་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་བ་དགོས་ངེས་ཀྱི་བླང་བྱའོ།།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་བཅའ་ཁྲིམས།  གསུམ་པ།
བཅའ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སྲོལ། དེ་བས་མང་།
རྒྱུན་སྤྱོད་ཁ་བརྡ། དེ་བས་མང་།
བསྟན་བཅོས་ཀློག་འདོན། དེ་བས་མང་།
བརྡ་གསར་ཀློག་འགྲེལ། དེ་བས་མང་།
སྤྱི་ཚོགས་དངོས་བཀོལ། དེ་བས་མང་།
ཡིག་གཟུགས་མྱོང་རོལ། དེ་བས་མང་།