ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 0 ཡོད།    བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.139 ཡིན།
ཁྱེད་ལ་དགོས་པའི་བཙལ་འབྲས་མ་རྙེད། དགོངས་དག་ཞུ།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།