ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 18 ཡོད།    བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.197 ཡིན།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ངམ་རིང ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ངམ་རིང ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན BMX racing འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།